Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego, zamieszczonego pod adresem www.tickeo.pl, i określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podróże na miarę Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży użytkownikom biletów wstępów do atrakcji turystycznych, dokonywania płatności z tytułu zakupionych biletów i postępowania reklamacyjnego. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Atrakcja turystyczna – atrakcja turystyczna dostępna pod adresem internetowym www.tickeo.pl;

b) Bilet - bilet wstępu do Atrakcji turystycznej wygenerowany przez System sprzedaży biletów w formie PDF do wydruku przez Użytkownika;

c) Usługodawca - Podróże na miarę sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gersona 1/30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569817, NIP 953-265-23-86, REGON 362154346;

d) Użytkownik - podmiot, który korzysta z Systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem www.tickeo.pl i kupił w nim Bilet do Atrakcji turystycznej;

e) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.tickeo.pl w ramach którego funkcjonuje System sprzedaży biletów;

f) System sprzedaży biletów - system rejestrujący prowadzoną sprzedaż biletów w formie elektronicznej na rzecz Użytkowników, którego właścicielem jest Spółka.

1.3 Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

1.4 Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.5 Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

2.1 Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2.2 Treści zamieszczane w Serwisie, w szczególności grafiki, zdjęcia, dokumenty podlegają ochronie, wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.3 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu.

2.4 Użytkownik może założyć konto w Serwisie podając swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone przez siebie hasło. W panelu użytkownika Użytkownik ma możliwość pobrania zakupionych Biletów oraz wystawienia opinii, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. W każdym momencie Użytkownik może zmienić swoje hasło dostępu do konta.

§3 Zasady świadczenia usług

3.1 Serwis na podstawie zawartych umów partnerskich z podmiotami trzecimi, udostępnia Użytkownikom możliwość wyszukiwania i przeglądania dostępnych Atrakcji turystycznych oraz możliwość zakupu Biletów do Atrakcji turystycznych.

3.2 Usługodawca oświadcza, iż:

- podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Atrakcji turystycznych oraz zgodność przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych są przedsiębiorcy, którzy mają podpisane z Usługodawcą umowy partnerskie i są zobowiązani do akceptowania Biletów wygenerowanych przez Serwis.

- nie jest właścicielem prezentowanych Atrakcji turystycznych, na które sprzedaje Bilety. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych oraz zgodności przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych należy kierować do właściciela Atrakcji turystycznych.

3.3 Użytkownik, który kupił Bilet jest zobowiązany stosować się również do postanowień właściwych regulaminów właściciela Atrakcji turystycznej.

§4 Zakup Biletu do Atrakcji turystycznej

4.1 Użytkownik w celu dokonania zakupu Biletu do Atrakcji turystycznej podaje dane osoby kupującej Bilet (tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

4.2 Podane ceny na stronach produktów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

4.3 Użytkownik przed zakupem Biletu wybiera dzień, na który kupuje Bilet oraz w przypadku niektórych Atrakcji turystycznych również godzinę. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania daty oraz godzin otwarcia Atrakcji turystycznej. Bilet nie jest ważny w innym terminie.

4.4 Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w opisie Atrakcji turystycznej. Mogą znajdować się tam ważne informacje dotyczące zbiórki oraz zasad zwiedzania danej Atrakcji turystycznej.

4.5 Dokonanie przez Użytkownika płatności mającej na celu zakup Biletu zawarcie jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość.

4.6 Płatności są obsługiwane przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. właściciela pośrednika płatności Przelewy24. Możliwe są płatności poprzez karty bankowe oraz przelewy bankowe.

4.7 Po otrzymaniu pozytywnej autoryzacji płatności, Usługodawca prześle zakupiony Bilet w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może również pobrać go w dowolnym momencie z panelu Użytkownika.

4.8 Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć odpowiednią opcję przy zakupie Biletów i podać dane firmy. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika.

4.9 Wydrukowany plik jest ważnym Biletem wstępu do wybranej Atrakcji turystycznej na konkretny dzień w godzinach otwarcia Atrakcji turystycznej lub na konkretną godzinę, jeśli tak jest wskazane na Bilecie. Plik należy wydrukować na białej kartce A4. Plik należy otworzyć za pomocą darmowego programu do odczytu pliku PDF. Rekomendowany program to Adobe Reader do pobrania tutaj: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/products/pdf-reader.html

4.10 W Serwisie są dostępne również bezpłatne Bilety do wybranych Atrakcji turystycznych. Pełnią one funkcje ulotki informacyjnej dotyczącej Atrakcji turystycznej.

§5 Opinie

5.1 Po skorzystaniu z kupionego w Serwisie Biletu do Atrakcji turystycznej Użytkownik może wystawić opinię dotyczącą Atrakcji turystycznej. Opinię można wystawić na dwa sposoby: klikając w odnośnik w wiadomości e-mail otrzymanej jeden dzień po skorzystaniu z Biletu albo po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie.

5.2 Publikowane opinie są subiektywnymi opiniami Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

5.3 Opinia nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów, nie może zawierać reklam, słów powszechnie uważanych za wulgarne, linków do innych stron, nie może naruszać obowiązujących przepisów w prawie polskim i międzynarodowym, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., propagować przemoc, nie dotyczyć opiniowanej Atrakcji turystycznej.

5.4 Opinia będzie podpisana jego imieniem oraz miastem pochodzenia lub w przypadku zaznaczenia opcji przy pisaniu opinii "chcę napisać opinię anonimowo" pojawi się, jako anonimowa.

5.5 Aby opinia mogła być opublikowana w Serwisie musi być napisania w języku polskim lub angielskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawności językowej.

§6 Warunki techniczne świadczenia usług

6.1 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi techniczne:

- przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,

- włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script wraz z włączoną obsługą Cookies,

- minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024 x 768 pikseli.

6.2 Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.3 Serwis nie gwarantuje prawidłowości jego funkcjonowania w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych w ust. 1.

6.4 Plik z Biletem wysyłany jest w formacie PDF. Aby go otworzyć i wydrukować, należy posiadać oprogramowanie umożliwiające otwarcie pliku w formacie PDF.

§7 Ochrona danych osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) jest Usługodawca.

7.2 Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.3 Administrator przetwarzając dane osobowe działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7.4 Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

7.5 Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądać ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z administratorem Serwisu, wysyłając e-mail na adres: kontakt@almada.pl lub listownie na adres: Podróże na miarę sp. z o.o., ul. Gersona 1/30, 85-305 Bydgoszcz.

§8 Reklamacje

8.1 Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących usług funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez niego usług.

8.2 W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości, powinien on niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, złożyć reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Usługodawca może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych danych do rozpatrzenia reklamacji.

8.3 Reklamacje można składać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tickeo.pl

- pisemnie na adres: Podróże na miarę sp. z o.o., ul. Gersona 1/30, 85-305 Bydgoszcz.

8.4 Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe, Usługodawca rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.

8.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

9.2 Usługodawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności, w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych.

9.3 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem w odniesieniu do konsumentów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz 827 z późn. Zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

9.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 28.03.2016.