Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl

 

1 Postanowienia ogólne

 

1.1         Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego, zamieszczonego pod adresem www.tickeo.pl, i określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podróże na miarę Sp. z o.o. w zakresie udostępniania użytkownikom możliwości zakupu Biletów wstępów do Atrakcji turystycznych i postępowania reklamacyjnego. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a) Atrakcja turystyczna – atrakcja turystyczna z możliwością zakupu biletów wstępu poprzez System sprzedaży biletów pod adresem internetowym www.tickeo.pl;

 

b) Bilet – bilet wstępu do Atrakcji turystycznej lub na Imprezę turystyczną wygenerowany przez System sprzedaży biletów w formie PDF;

 

c) Dostawca – dostawca Systemu sprzedaży biletów DROPLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 31-044 Kraków, ul. Grodzka 42/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000468242, NIP: 6772375967;

 

d) Usługodawca – Podróże na miarę sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-703), przy ul. Kijowska 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569817, NIP 953-265-23-86, REGON 362154346;

 

e) Użytkownik – podmiot, który korzysta z Systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem www.tickeo.pl i kupił w nim Bilet do Atrakcji turystycznej lub na Imprezę turystyczną;

 

f) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.tickeo.pl na którym funkcjonuje System sprzedaży biletów;

 

g) System sprzedaży biletów – system rejestrujący prowadzoną sprzedaż Biletów w formie elektronicznej na rzecz Użytkowników, którego właścicielem jest Dostawca.

 

1.3         Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

 

1.4         Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

1.5         Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

 

2 Warunki korzystania z Serwisu

 

2.1         Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

2.2         Treści zamieszczane w Serwisie, w szczególności grafiki, zdjęcia, dokumenty podlegają ochronie, wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

2.3         Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu.

 

3 Zasady świadczenia usług

 

3.1         Usługodawca na podstawie zawartych umów partnerskich z podmiotami trzecimi, udostępnia w Serwisie Użytkownikom możliwość wyszukiwania i przeglądania dostępnych Atrakcji turystycznych  oraz możliwość zakupu Biletów poprzez System sprzedaży biletów dostarczony przez Dostawcę.

 

3.2         Sprzedawcą Biletów są same Atrakcje turystyczne i to one są odpowiedzialne za proces sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją transakcji. Przy każdym z Biletów wyróżniony jest podmiot będący sprzedawcą.

 

3.3         Usługodawca oświadcza, iż:

 

– podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Atrakcji turystycznych oraz zgodność przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych są przedsiębiorcy, którzy mają podpisane z Usługodawcą umowy partnerskie i są zobowiązani do akceptowania Biletów wygenerowanych przez Serwis.

 

– nie jest właścicielem prezentowanych Atrakcji turystycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych oraz zgodności przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych należy kierować do właściciela Atrakcji turystycznych.

 

3.4         Użytkownik, który kupił Bilet jest zobowiązany stosować się również do postanowień właściwych regulaminów właściciela Atrakcji turystycznej.

 

3.5         Właścicielem i operatorem Systemu sprzedaży biletów jest Dostawca.

Regulamin Dostawcy znajduje się w tym miejscu: https://droplabs.pl/regulaminy/regulamin-sprzedazy-online/

Polityka prywatności Dostawcy znajduje się w tym miejscu: https://droplabs.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-sprzedazy-online/

 

4 Warunki techniczne świadczenia usług

 

4.1         W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi techniczne:

 

– przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,

 

– włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script wraz z włączoną obsługą Cookies,

 

– minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024 x 768 pikseli.

 

4.2         Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

4.3         Serwis nie gwarantuje prawidłowości jego funkcjonowania w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych w ust. 1.

 

4.4         Plik z Biletem wysyłany jest w formacie PDF. Aby go otworzyć i wydrukować, należy posiadać oprogramowanie umożliwiające otwarcie pliku w formacie PDF.

 

5 Ochrona danych osobowych

 

5.1         Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Usługodawca.

 

5.2         Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

5.3         Usługodawca zbiera wyłącznie niezbędne dane do realizacji zamówienia, odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym lub wysyłkę newslettera.

 

5.4         Korzystając z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych. Brak ich podania pozwala na przeglądanie portalu, lecz uniemożliwia dokonanie zakupu, skorzystania z formularza kontaktowego oraz zapisanie się do newslettera.

 

5.5         Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Usługodawcę: prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych, prawo do poprawienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik Tickeo powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@tickeo.pl

 

5.6         Szczegółowe zasady w jaki sposób są pozyskiwane, przetwarzane oraz chronione dane osobowe pozyskane od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu określa Polityka Prywatności dostępna pod linkiem https://www.tickeo.pl/Client/PrivatePolicy

 

6 Reklamacje

 

6.1         Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących usług funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez niego usług.

 

6.2         W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości, powinien on niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, złożyć reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Usługodawca może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych danych do rozpatrzenia reklamacji.

 

6.3         Reklamacje można składać:

 

– w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tickeo.pl

 

– pisemnie na adres: Podróże na miarę sp. z o.o., ul. Kijowska 44, 85-703 Bydgoszcz.

 

6.4         Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe, Usługodawca rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.

 

6.5         O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

6.6         Informujemy o istnieniu platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ta funkcjonuje pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Jest to wielojęzyczna strona internetowa na której znajduje się punkt obsługi konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu wynikającego z zobowiązań umownych dotyczących internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

6.7         Reklamacje związane z zakupem Biletów do Atrakcji turystycznych należy kierować do sprzedawców.

 

7 Rezygnacja z umowy

 

7.1         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.0.683) Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu. Takie prawo przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Regulaminu.

 

7.2         Powyższe prawo odstąpienia bez podania przyczyny nie przysługuje w odniesieniu do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

7.3         Użytkownik, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 

7.4         Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez przesłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej.

 

7.5         Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od usług realizowanych przez Usługodawcę związanych z posiadaniem konta, poprzez jego usunięcie.

 

7.6         Prawo rezygnacji z umowy Użytkownik może realizować u sprzedawcy u którego kupił bilet. Usługodawca nie jest sprzedawcą Biletów.

 

8 Postanowienia końcowe

 

8.1         Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

 

8.2         Usługodawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności, w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych.

 

8.3         W zakresie nieuregulowanym Regulaminem w odniesieniu do konsumentów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz 827 z późn. Zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

 

8.4         Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 10.10.2020.